ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
Facebook


สมัครสมาชิก ประเภทสมทบ บุคคลธรรมดา

 

 สมาชิกสมทบประเภทบุคคล สิทธิประโยชน์มีดังนี้ คือ

1.สมาคมฯ เป็นกรรมการและผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการค้าปลีกค้าส่ง สภาหอการค้าไทย ซึ่งผลักดันให้มียุทธศาสตร์ค้าปลีกค้าส่งชาติ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายทิศทาง และ แนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นยั่งยืน
2.สมาชิกจะมีสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการนำปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการประกอบธุรกิจเข้าเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการแก้ไขบรรเทาเยียวยา โดยมีสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางนำเสนอ

3.สมาชิกจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ค้าปลีกอื่นๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีสมาคมฯ เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและประสานงานให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของสมาชิก

4.สมาชิกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0
5. สมาชิกจะได้รับสาระสนเทศทางด้านการประกอบธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงาน ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ สมาชิกจะได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจโดยเข้าร่วมอบรม สัมนา ทัศนศึกษาธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
6. สมาชิกอาจได้รับสิทธิให้เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาระดับชาติที่จัดขึ้น หากองค์กรผู้จัดงานวางเงื่อนไขให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาดังกล่าวได้

 
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
มาตรการเพื่อนักท่องเที่ยว SHA
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
FAQ คำถามคำตอบ เกี่ยวกับ แอพ ไทยชนะ
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Prime Minister Meet with Retailers
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
Golf Networking 2020 TRA เลื่อนงาน
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
สมาคมเข้าหารือรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม
https://insideretail.asia/
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.