ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook


เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก

 ร่าง สมาคมผู้ค้าปลีกไทย นำเสนอผ่าน สภาหอการค้าไทย

                                                                                                                                       23 มีนาคม 2563

 

เรียน         นายกรัฐมนตรี

สำเนา      ประธานสภาหอการค้าไทย

เรื่อง     การให้การสนับสนุนของภาคเอกชนต่อวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากรัฐบาล

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกครั้งรุนแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติ ภาครัฐและภาคธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยังไม่เคยประสบมาก่อน เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลานี้อาจต้องเผชิญกับการเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง สำหรับประเทศไทย มาตรการที่ประเทศจะดำเนินการต่อไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดชะตาและอนาคตของประเทศเพื่อจะนำพาให้พวกเราสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของผู้คนนับล้าน และนำไปสู่เส้นทางที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชน สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น

ในฐานะตัวแทนของกลุ่มภาคเอกชนจากหลากหลายอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง พวกเราทั้งหลายขอให้การสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาแล้ว พวกเรายังใคร่ขอแสดงความสนับสนุนในกรณีที่รัฐบาลจะพิจารณาออกมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเฉกเช่นประเทศบางประเทศอื่นๆ ได้ดำเนินการมาแล้ว และพิสูจน์ได้ว่ามีผลหยุดยั้งหรือชะลอการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด  มาตรการที่บางประเทศได้ดำเนินการมาแล้วเหล่านี้ รวมไปถึงการปิดชายแดนชั่วคราว การปิดธุรกิจโดยทั่วไป (โดยมีข้อยกเว้นตามที่จำเป็น) การจำกัดการเดินทางของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นอย่างเข้มงวด การจัดเตรียมการบริการของหน่วยงานรัฐบาลและสถานพยาบาลอย่างฉุกเฉิน พวกเรามีความเป็นห่วงในเรื่องผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อเศรษฐกิจไทยและจำนวนคนงานนับล้าน และใคร่ขอให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อรัฐบาลในการดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดขึ้น แม้ว่ามาตรการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักงันในกิจกรรมต่างๆ แต่พวกเราเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถยังคงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ และเชื่อว่าการแพร่กระจายของโรคไปเรื่อยๆ ในระยะยาวจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากกว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม เราเชื่อว่าประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบที่เลวร้าย และตามมาตรการที่ให้การสนับสนุนประชาชนและบริษัทไทยที่ได้รับความเสี่ยง ตามที่รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และให้การสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับภาคอุตสาหกรรมบางประเภท รวมถึงมาตรการอื่นๆ พวกเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเสนอความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรของธุรกิจของพวกเราเพื่อช่วยก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดต่อสังคม เพื่อให้พ้นวิกฤติการณ์ของไวรัสโควิด-19 และนำประเทศกลับไปสู่สภาวะปกติและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป

พวกเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะต้องยืนหยัดร่วมกันเพื่อดำเนินการปกป้องสวัสดิภาพของประชาชนชาวไทยนับล้าน สังคมและสถาบันสำคัญต่างๆ ของประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้ ผู้นำของภาคธุรกิจจะยืนเคียงข้างกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อท่านและรัฐบาลของท่านเพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการจัดการและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์นี้

 พวกเราใคร่ขอที่จะประชุมหารือกับท่านตามวันเวลาที่ท่านสะดวกที่สุด เพื่อที่จะได้หารือและสร้างความเข้าใจในการที่จะให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดกับท่านเพื่อฝ่าวิกฤตการณ์นี้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาตอบรับจากท่านต่อไป

                                                                                                                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                   ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

          สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

 

เอกสารแนบ ประเด็นนำเสนอ ให้นายกรัฐมนตรี วาระเร่งด่วน ช่วงวิกฤติ COVID19

1.       ข้อเสนอแนวทางเพื่อให้ พิจารณา เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจ ความชัดเจน ในมาตรการเข้มข้นของกลไกภาครัฐ ที่จะประกาศต่อประชาชน ในเรื่องเข้มงวดและจำกัดการเคลื่อนย้ายมวลชนในสถานที่ต่างๆ ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยต้องการเสนอให้ มีการเปิดให้บริการของ ห้างค้าปลีกต่างๆ ที่จำเป็นต้องให้การบริการต่อประชาชน ในประเภทอาหาร

 

2.       ในช่วงมาตรการ เข้มข้น ทางห้างค้าปลีกมีความประสงค์ดังนี้

2.1   ขอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม และตั้งเป็นศูนย์รวมปฎิบัติการ COVID19 เพื่อให้สามารถสั่งการ เพื่อเป็นการบริการภาคประชาชน ในช่วงปฎิบัติการของมาตราการเข้มข้น เพื่อให้มีการสื่อสารและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในระหว่างที่มีการปิดบางส่วน แต่ภาคผู้ค้าปลีกยังคงเปิดดำเนินการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจากปกติ ให้ผ่อนผันในช่วงวิกฤติ โดยมิต้องให้ร้องขอ และรอคำสั่งจากเบื้องบน ดังนี้ อาทิ เช่น

·      การลดขั้นตอน และกระบวนการในแต่ละ กรม กอง ที่ภาคประชาชนไม่ต้องไปติดต่อ โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์ได้หรือไม่ โดยให้ยืดออกไปได้ ราชการบอกมาว่า ไม่มีคำสั่งมา จึงต้องดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย เช่น ภาษีป้าย ใบอนุญาตต่างๆ ใบอนุญาตซากสัตว์

2.2   ข้อให้มีมาตรการ กระบวนและระบบการจัดการ ด้าน Retailing ส่งสินค้า จะมีผลกระทบ  เช่น การเดินทางของพนักงาน  การกระจายสินค้า  การธนาคารจะต้องเปิดบริการ ปิดไม่ได้

2.3    ขอให้มีมาตราการด้านควบคุมอาชญากรรม รักษาความปลอดภัย ช่วยป้องกันเงินสด ณ ร้านค้าปลีก  

2.4   ขอผ่อนผัน ทุกเรือ่ง ของราชการ จากส่วนกลาง จนถึง ท้องถิ่น  เช่น ใบอนุญาต ต่างๆ เช่น ใบอนุญาตสะสมอาหาร ต่างๆ ยังต้องให้ดำเนินการตามปกติ 

2.5   ห้างๆต่าง กลัวว่า ช่วง ประชาชน แห่ แตกตื่นเข้ามาใช้บริการ จนอาจจะเป็นแหล่ง แพร่เชื้อ ได้   ( ต้องมีหน้าที่ในการจัดเจ้าหน้าที่ ต้องเตรียมให้ keep distance ในทุกๆ ห้างแล้ว ก่อนเข้า เรียงคิว เว้นระยะ ใช้อุปกรณ์วัดไข้ ที่ยังขาดแคลน

2.6   การอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานที่เป็นรายชั่วโมง อย่างถูกกฎหมาย และพาร์ทไทม์ได้ เพื่อสามารถสนับสนุนการปฎิบัติงานได้ ในขณะที่อาจมีแรงงานบางส่วนต้องหยุดงานไป

 

2.7   ขอให้มีการสนับสนุนด้านการเงินและความปลอดภัยพิเศษ เพิ่ม ให้เนื่องจากบุคคลการในภาคค้าปลีกมีการสัมผัสกับมวลชน จึงมีความเสี่ยงที่จะติดโรคมาก ต้องมีการระมัดระวัง COVID19 ในการให้บริการกับลูกค้า

 
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

TRA CONFERENCE 2023 โครงการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2/2566
Singapore Franchising and Licensing Asia 2023
Franchising & Licensing Asia (FLAsia)
งานสัมมนา " เติมพลัง ติดปีก ค้าปลีกด้วย เทคโนโลยี AI , Data Analytics, และ METAVERSE "
ห้ามพลาด! กับ 2 หัวข้อสัมมนาจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่อัดแน่นไปด้วยสาระและเนื้อหา จากวิทยากรตัวจริงในวงการทั้งผู้บริหารและเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ที่จะมาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
TRA visit Huawei Customer Solution Innovation & Integration Experience Center 
แถลงข่าว Retail Slump : lose 500,000 million baht in 2020
บทความ ถอดเคล็ดวิชา CEO สู้วิกฤต
แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระ 2563-2565
วิสัยทัศน์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 2020-2022
สมาคมฯ เข้าพบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
สมาคมฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจนำเสนอวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหลังโควิด 19
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สอบ Examiner
สมาคมฯ เข้าเยี่ยม MK Restaurant Group 28.8.2020
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมหารือ ZEN corporation group PLC
งานแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ปี 2563
รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2/2563
ผูับริหารสมาคมฯ เข้าหารือธนาคารแห่งประเทศไทย
Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Prime Minister Meet with Retailers
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.