ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
Facebook


Prime Minister Meet with Retailers

 นายกรัฐมนตรีขอบคุณ "ค้าปลีก และศูนย์การค้า" ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด ด้วย 4 มาตรการจ้างงาน สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ” คาดว่า 8-24 เดือน เศรษฐกิจฟื้นตัว เสนอภาครัฐพิจารณามาตรการภาษี กระตุ้นการจับจ่าย และ Soft Loan ผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีก 

เพื่อรับฟังสถานการณ์ และข้อเสนอแนะจากกรรมการสมาคมฯ ซึ่งธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจสำคัญที่ได้รับผลกระทบ และมีแรงงานในภาคธุรกิจค้าปลีกและแรงงานที่เกี่ยวเนื่องเป็นจำนวนมาก โดยมีคุณคมสัน ขวัญใจธัญญา รักษาการประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และผู้บริหารระดับสูงจากห้างค้าปลีกและศูนย์การค้าชั้นนำของไทยเข้าร่วมประชุมหารือ อาทิ
คุณญนน์ โภคทรัพย์ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ คุณศุภลักษณ์ อัมพุช คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล คุณวิภาดา ดวงรัตน์ คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย โดยมอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นำเสนอนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศของสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายค้าปลีกต่างจังหวัด ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจในอีก 8-24 เดือน เพื่อให้ประเทศชาติฟื้นคืนสู่ภาวะปกติและก้าวสู่การเติบโตตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

ผูับริหารสมาคมฯ เข้าหารือธนาคารแห่งประเทศไทย
Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
มาตรการเพื่อนักท่องเที่ยว SHA
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
FAQ คำถามคำตอบ เกี่ยวกับ แอพ ไทยชนะ
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
Golf Networking 2020 TRA เลื่อนงาน
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
สมาคมเข้าหารือรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม
สมัครสมาชิก ประเภทสมทบ บุคคลธรรมดา
https://insideretail.asia/
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.