ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook


รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2/2563

 เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2563 และแนวโน้มปี2563 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ขอแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมำสที่สองของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สองของปี2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจำกกำรลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมำสก่อนหน้ำ (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกำลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สอง ของปี 2563 ลดลงจำกไตรมำสแรกของปี 2563 (%QoQ_SA) ร้อยละ 9.7 รวมครึ่งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 ด้านการใช้จ่าย กำรระบำดของโรคโควิด 19 ทั้งในและต่ำงประเทศส่งผลให้กำรส่งออกสินค้ำ และบริกำร กำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนปรับตัวลดลง ขณะที่กำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐขยำยตัว สนับสนุนเศรษฐกิจการบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมำส ก่อนหน้ำ สอดคล้องกับกำรลดลงของฐำนรำยได้ในระบบเศรษฐกิจและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ในช่วงกำรระบำดของโรคโควิด 19 และกำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของภำครัฐ ซึ่งท ำให้ กำรบริโภคภำคเอกชนลดลงทั้งในหมวดสินค้ำคงทน กึ่งคงทน และหมวดบริกำร สอดคล้องกับกำรลดลง ของกำรใช้จ่ำยในกลุ่มสินค้ำและบริกำรส ำคัญ ๆ เช่น กำรซื้อยำนยนต์ (ลดลงร้อยละ 43.0) กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับ เสื้อผ้ำและรองเท้ำ (ลดลงร้อยละ 21.4) กำรใช้จ่ำยในร้ำนอำหำรและโรงแรม (ลดลงร้อยละ 45.8) กำรใช้จ่ำย ซื้อสินค้ำเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (ลดลงร้อยละ 17.1) อย่ำงไรก็ดี กำรใช้จ่ำยเพื่อค่ำน้ ำและค่ำไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบกับกำรปรับตัวลดลงร้อยละ 2.8 ในไตรมำส ก่อนหน้ำ อัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยรวมในไตรมำสนี้อยู่ที่ร้อยละ 22.3 (สูงกว่ำอัตรำเบิกจ่ำยร้อยละ 19.7 ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2563 กำรบริโภคภำคเอกชนลดลงร้อยละ 2.1 และ กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคของรัฐบำลลดลงร้อยละ 0.7 การลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 เทียบกับ กำรลดลงร้อยละ 6.5 ในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 15.0 ต่อเนื่องจำก กำรลดลงร้อยละ 5.4 ในไตรมำสก่อนหน้ำ เป็นผลจำกกำรลดลงของกำรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร และกำรลงทุนในสิ่งก่อสร้ำง ร้อยละ 18.4 และร้อยละ 2.1 ตำมล ำดับ และการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เทียบกับกำรปรับตัวลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมำสก่อนหน้ำ เป็นผลจำกกำรลงทุนรัฐบำลเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 ในขณะที่กำรลงทุนรัฐวิสำหกิจลดลงร้อยละ 0.8 ส ำหรับอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ในไตรมำสนี้อยู่ที่ร้อยละ 17.9 เทียบกับอัตรำเบิกจ่ำยร้อยละ 10.8 ในไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 16.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่งแรกของปี 2563 กำรลงทุนรวมลดลงร้อยละ 7.2 โดยกำรลงทุนภำคเอกชน ลดลงร้อยละ 10.2 ขณะที่กำรลงทุนภำครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10522&filename=QGDP_report
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

TRA CONFERENCE 2023 โครงการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2/2566
Singapore Franchising and Licensing Asia 2023
Franchising & Licensing Asia (FLAsia)
งานสัมมนา " เติมพลัง ติดปีก ค้าปลีกด้วย เทคโนโลยี AI , Data Analytics, และ METAVERSE "
ห้ามพลาด! กับ 2 หัวข้อสัมมนาจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่อัดแน่นไปด้วยสาระและเนื้อหา จากวิทยากรตัวจริงในวงการทั้งผู้บริหารและเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ที่จะมาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
TRA visit Huawei Customer Solution Innovation & Integration Experience Center 
แถลงข่าว Retail Slump : lose 500,000 million baht in 2020
บทความ ถอดเคล็ดวิชา CEO สู้วิกฤต
แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระ 2563-2565
วิสัยทัศน์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 2020-2022
สมาคมฯ เข้าพบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
สมาคมฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจนำเสนอวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหลังโควิด 19
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สอบ Examiner
สมาคมฯ เข้าเยี่ยม MK Restaurant Group 28.8.2020
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมหารือ ZEN corporation group PLC
งานแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ปี 2563
ผูับริหารสมาคมฯ เข้าหารือธนาคารแห่งประเทศไทย
Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Prime Minister Meet with Retailers
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.