ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook


กรมอนามัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานบริการ ร่วมประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID (TSC)

 กรมอนามัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานบริการ ร่วมประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID (TSC) เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. สแกน QR Code

หรือเข้าเว็ปไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th

 

2. ประเมินสถานประกอบการ / สถานที่สธารณะ ตามมาตรการสำคัญในการประเมิน

 

3. รอผลรับรองการประเมิน และใบประกาศสถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 ผ่านช่องทาง E-mail
ประชาสัมพันธ์ PR News

สมาชิกใหม่ ปี 2564
ดัชนีค้าปลีก กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมของสมาคมฯปี 2563
New Normal Retailer
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564
ลงทะเบียน ผู้ที่ยังมิได้รับการอบรม ผู้สัมผัสอาหาร ด่วน
ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ONLINE เริ่ม 7 ธ.ค. 63
เคาะ “ช้อปดีมีคืน” กระตุ้นเศรษฐกิจ 1.1 แสนล้าน ดัน GDP 0.30 %
รัฐบาลอนุมัติ ช้อปดีมีคืน เพิ่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
คู่มือและเอกสาร : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (22/7/63)
HR committee Meeting 18/02/2563Copyright © 2014 All Rights Reserved.