ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook

คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน

 สามารถทำงานฟูู้ดคอร์ท ในครัว แผนกอาหารสด ได้แล้ว

ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นำเสนอแผนฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจ ระยะต่อไป New Normal

Prime Minister Meet with Retailers

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19

 Note: Importance Date  ขั้นดำเนินการ (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.. 63)

วันที่ 17-24 พ.ค. 2563 : ·   ผู้ประกอบการลงทะเบียนและประเมินตนเองตามคู่มือประเมินความพร้อมฯ  ·   ศปก. จังหวัด ประเมิน อนุมัติ และรับรองรายกิจการ

ขั้นกำกับติดตาม (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน พ.. 63)   มท. และ ศปม.จังหวัด กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ (รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ/ ตักเตือน ปรับแก้ ตรวจซ้ำ/ สุ่มตรวจ )

 

 

เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก

 ท่าทีของสมาคมฯต่อสถานการณ์โควิด 19

Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19

 https://www.prachachat.net/marketing/news-451776

https://www.prachachat.net/economy/news-451884

มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท

 ธนาคาร ช่วยลูกหนี้ 

ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563

 ยื่นขอเยียวยาด้านแรงงาน

หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.