ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook

Prime Minister Meet with Retailers

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19

 Note: Importance Date  ขั้นดำเนินการ (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.. 63)

วันที่ 17-24 พ.ค. 2563 : ·   ผู้ประกอบการลงทะเบียนและประเมินตนเองตามคู่มือประเมินความพร้อมฯ  ·   ศปก. จังหวัด ประเมิน อนุมัติ และรับรองรายกิจการ

ขั้นกำกับติดตาม (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน พ.. 63)   มท. และ ศปม.จังหวัด กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ (รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ/ ตักเตือน ปรับแก้ ตรวจซ้ำ/ สุ่มตรวจ )

 

 

เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก

 ท่าทีของสมาคมฯต่อสถานการณ์โควิด 19

Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19

 https://www.prachachat.net/marketing/news-451776

https://www.prachachat.net/economy/news-451884

มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท

 ธนาคาร ช่วยลูกหนี้ 

ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563

 ยื่นขอเยียวยาด้านแรงงาน

รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.