dot
dot
Newsletter

dot
Facebook

เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก

 ท่าทีของสมาคมฯต่อสถานการณ์โควิด 19

Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19

 https://www.prachachat.net/marketing/news-451776

https://www.prachachat.net/economy/news-451884

มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท

 ธนาคาร ช่วยลูกหนี้ 

ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563

 ยื่นขอเยียวยาด้านแรงงาน

รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.